Cz En

Lidé

Prof. Ing. Svatava Konvičková CSc.

Profil:

Odborná problematika:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad, vnější a vnitřní osteosyntéza, biokeramické náhrady kyčelního a kolenního kloubu, experimentální výzkum v oblasti tuhých tkání, dentální biomechanika

Členství v komisích

 • předsedkyně oborové rady PGS studia "Biomechanika člověka", FS ČVUT
 • členka oborové rady PGS studia "Biomechanika", Univerzita Karlova
 • školitelka doktorandského studia oboru "Biomechanika člověka", FS ČVUT
 • školitelka doktorandského studia oboru "Biomechanika" na UK
 • členka státní komise pro obhajoby doktorandského studia oboru "Biomechanika člověka" na ČVUT a UK
 • členka oborové rady "Biomedicínská informatika" na 1. LF UK

Členství ve vědeckých společnostech:

 • European Society of Biomechanics - Strasburg, France
 • International Society of Biomechanics - Nedlands, Australia
 • ASME - USA - Biomedical devision
 • členka výboru České společnosti pro biomechaniku
 • členka Českého komitétu pro biomechaniku
Pracoviště: Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř experimentální biotribologie;
Tel.: +420 224 352 511
Fax:
E-mail: svatava.konvickova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

Profil:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad, počítačové modelování, aplikace metody konečných prvků, aplikace technologie Rapid Prototyping v biomedicínckém inženýrství

Pracoviště: Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř Rapid Prototyping;
Tel.: +420 224 352 655
Fax:
E-mail: pavel.ruzicka@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky
Matematický model dolní končetiny se zaměřením na kolenní kloub
Simulace cyklického zatěžování kolenní náhrady s důrazem na evaluaci cyklického stavu napjatosti v tibiálním platě
Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu
Rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů - Trauma I
Inovace francouzské berle
Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí
Optický 3D souřadnicový měřicí stroj
Matematický model dolní končetiny s implantovanou závěsnou onkologickou kolenní náhradou
Využití keramiky a β-titanové slitiny ve vývoj v oblasti ramenních náhrad
Revizní náhrada acetabula – výpočet MKP náhrady s augmentací.
Vývoj inteligentních endoprotéz se včasnou automatickou detekcí možného selhání

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Profil:

Experimentální biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad - mechanické testování a výzkum biomateriálů a kompozitů. Vývoj a hodnocení implantátů. Stanovování mechanických vlastností při kombinovaných zátěžových zkouškách. Metrologie a technické vedení akreditované Laboratoře mechanických zkoušek.

Pracoviště: Laboratoř mechanických zkoušek;
Tel.: +420 224 352 653
Fax:
E-mail: radek.sedlacek@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky
Výpočtové analýzy a experimentální testy dentálních implantátů
Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře
Testování spinálních šroubů (spolehlivost ukotvení v kosti)
Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu
Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu
Strukturální výpočtová a experimentální analýza páteřních fixátorů
Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály
Rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů - Trauma I
Inovace francouzské berle
Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí

Ing. Hynek Chlup Ph.D.

Profil:

Biomechanika kardiovaskulárního systému. Příprava a realizace experimentů

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.: +420224352690
Fax:
E-mail: hynek.chlup@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Mullinsův efekt při cyklickém zatěžování cévních stěn
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Axiální disperze v kardiovaskulárním systému
Simulace samobuzeného a nuceného kmitání cév a tenkostěnných elastických trubic
Interakce tepenné stěny s implantovaným stentem
Biaxiální zkušební stroj pro mechanické testování měkkých tkání a elastomerů
Laserové snímače vzdálenosti micro-epsilon optoNCDT 2200-50/100
Snímače pro měření tlaku kapalin
Konstitutivní modelování krevních cév
Využití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.

Profil:
Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů; Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420 224 352 518
Fax:
E-mail: matej.daniel@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Konečněprvková analýza rostoucích náhrad stehenní kosti
Kvantitativní anatomie svalově-kosterního systému - model specifický pro daného pacienta
Vývoj nových dentálních implantátů
Využití keramiky a β-titanové slitiny ve vývoj v oblasti ramenních náhrad
Vývoj inovativních biotribologických prostředků pro obnovení mezní lubrikace

Ing. Tomáš Goldmann PhD

Profil:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad včetně náhrad dentálních, strukturální analýza metodou konečných prvků, experimentální výzkum v oblasti tuhých tkání, dentální biomechanika.

Pracoviště: Laboratoř forenzní biomechaniky; Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.:
Fax:
E-mail: tomas.goldmann@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výpočtové analýzy a experimentální testy dentálních implantátů
Pohyb trupu člověka v průběhu hipoterapie

doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.

Profil:

Lukáš Horný se zabývá biomechanikou srdečněcévního systému; zejména aplikacemi metod mechaniky kontinua k popisu odezvy cév na mechanické zatížení a souvislosti této odezvy s jejich vnitřní strukturou a jejím uspořádáním. 

V poslední době se pozornost sosutředí na:
(1) Vliv stárnutí (agingu) na biomechaniku a patobiomechaniku elastických tepen

(2) Biomechanickou interakci na rozhraních tepenná stěna-stent a aterosklerotická léze-stent
(3) Mechanické vlastnosti bioarteficiální chlopně
připravené metodami tkáňového inženýrství
(4) Vliv posmrtných změn a ex vivo skladování na mechanické vlastnosti tkání
(5) Kompozitní materiály s polymerní matricí
(6) Mechanické vlastnosti materiálů připravených elektrostatickým zvlákňováním (electrospinning, kolagen)

Homepage http://users.fs.cvut.cz/~hornyluk/home
Google Scholar http://scholar.google.com/citations?user=ZlkwbQ4AAAAJ&hl=cs
ResearchGate http://www.researchgate.net/profile/Lukas_Horny/

Lukáš Horný je spoluřešitel projektu aplikovaného výzkumu TA04010330 "Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů" podpořeného TAČR (2014-2017).

Lukáš Horný se podílí na výuce předmětů Biomechanika I a II a Projekt I, II a III v magisterském studiu.   Vedoucí obhájených DP 8x  Vedoucí obhájených BP 10x

Lukáš Horný vede volitelný předmět Patobiomechanika srdečněcévního systému

Aktuálně vedení studenti:
Ing. Ján Kužma, Ing. Jan Vodička, Ing. Jan Veselý a Ing. Tereza Voňavková (Ph.D. program), Mgr. Marek Netušil (MFF UK, Ph.D.)

Mechanika kontinua (nejen) pro patobiomechaniku

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.: +420 224 359 741
Fax:
E-mail: lukas.horny@fs.cvut.cz
Osobní stránky: Homepage
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Mullinsův efekt při cyklickém zatěžování cévních stěn
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Simulace samobuzeného a nuceného kmitání cév a tenkostěnných elastických trubic
Interakce tepenné stěny s implantovaným stentem
Biaxiální zkušební stroj pro mechanické testování měkkých tkání a elastomerů
Projevy stárnutí a degradace v elsatických cévách - Aging
Konstitutivní modelování krevních cév
TA04010330 NANOKOLAGEN

Ing. Tomáš Suchý , Ph.D.

Profil:

Vzdělání:

2003–2010: ČVUT v Praze, postgraduální studium (Biomechanika), Optimalizace biokompatibility vláknových kompozitů pomocí CaP aditiv a její hodnocení
1997–2003: ČVUT v Praze, magisterské studium (Biomedicínské a rehabilitační inženýrství), Mechanické vlastnosti kompozitu uhlík-uhlík

Odborná problematika:

Studium moderních částicových, vláknových a hybridních kompozitů a kompozitních struktur pro aplikace v kostní chirurgii.
Optimalizace procesů přípravy, vztahů mezi strukturou a biokompatibilitou (osteointegrace, biotolerance, mech. vlastnosti) studovaných materiálů.

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká společnost pro biomechaniku
 • Česká společnost kompozitních a uhlíkových materiálů
Pracoviště:
Tel.: +420 224 352 542
Fax:
E-mail: tomas.suchy@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Biologicky inspirované nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně
Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály

Ing. Petr Tichý Ph.D.

Profil:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad, strukturální analýza metodou konečných prvků, experimentální výzkum v oblasti biologických tkání.

Pracoviště: Laboratoř forenzní biomechaniky; Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420224352527
Fax:
E-mail: petr.tichy@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře
Vývoj totální náhrady meziobratlového disku
Vývoj a strukturální analýza náhrady obratlového těla
Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály
Stanovení pohyblivosti bederní páteře pomocí SKIAGRAFIE

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Profil:
 • Diagnostika pohybového systému 
 • Simulace pohybu člověka a zatížení svalově kosterního systému
 • Dimenzování implantátů a kostních náhrad, vývoj pomůcek pro traumatologii a ortopedii
 • Řízení a optimalizace pohybu člověka
 • Svalová dynamika
 • Experimentální biomechanika a biomechanika měkkých tkání
 • 3D kinematická analýza pohybu
 • Forenzní biomechanika
Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů; Laboratoř forenzní biomechaniky;
Tel.: +420 224 352 750
Fax:
E-mail: miloslav.vilimek@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů - Trauma I
Stanovení pohyblivosti bederní páteře pomocí SKIAGRAFIE
Charakteristika bércové protézy v cyklistice
Pohyb trupu člověka v průběhu hipoterapie
Matematický model dolní končetiny s implantovanou závěsnou onkologickou kolenní náhradou

Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Profil:

Odborná problematika:

Biomechanika kloubů člověka a jejich totálních, částečných a tumotových náhrad, statické a dynamické napěťové analýzy metodou konečných prvků.

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká společnost pro biomechaniku
Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420 224 352 542
Fax:
E-mail: lukas.zach@fs.cvut.cz
Osobní stránky: http://fsh.fsid.cvut.cz/~zachluka/cv/cven.htm
Projekty: Matematický model dolní končetiny se zaměřením na kolenní kloub
Konečněprvková analýza rostoucích náhrad stehenní kosti
Vývoj nových dentálních implantátů
Matematický model dolní končetiny s implantovanou závěsnou onkologickou kolenní náhradou
Využití keramiky a β-titanové slitiny ve vývoj v oblasti ramenních náhrad
Revizní náhrada acetabula – výpočet MKP náhrady s augmentací.

Ing. Josef Šepitka Ph.D.

Profil:

 

Vyšetřování mikromechanických vlastností biomateriálů pomocí instrumentované nanoindentace.

Pracoviště: Laboratoř nanoindentačních zkoušek;
Tel.: +420 224 352 649
Fax:
E-mail: josef.sepitka@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí
Algal cell biophysical properties as markers for environmental stress in aquatic systems
Vývoj inteligentních endoprotéz se včasnou automatickou detekcí možného selhání
Využití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků
Vliv nanotopografie povrchu na bioaktivní vlastnosti titanové slitiny s nízkým modulem pružnosti
Dusíkem dopované titanové materiály: Studium teplotně závislé dopace v radiačně poškozené matrici
Vývoj inovativních biotribologických prostředků pro obnovení mezní lubrikace

Ing. Jakub Kronek Ph.D.

Profil:

1) Biomechanika cévního systému - vliv geometrických a materiálových nehomogenit na mechanické chování cév. To znamená, jaký vliv má to, že cévní systém není homogenní, izotropní, lineárně elastická, rovná trubka. Problém vlivu zvýšených hodnot napětí v okolí cévních větvení a odstupů na rozvoj aterosklerózy.

2) Biotribologie kloubních náhrad. Provádění a vyhodnocování otěrových zkoušek náhrad velkých i malých kloubů.

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky; Laboratoř experimentální biotribologie; Laboratoř mechanických zkoušek;
Tel.: +420224352690
Fax:
E-mail: jakub.kronek@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Změna v hodnotě korozivního potenciálu jako ukazatel selhání náhrady
Biotribologie kloubních náhrad
Otěr náhrady kloubu palce
Konstitutivní modelování krevních cév

Ing. Jana Hornová

Profil:

Biomechanika kyčelního kloubu, kontaktní tlaky v kyčelním kloubu, segmentace CT a MR snímků.

Pracoviště:
Tel.: +420224352542
Fax:
E-mail: jana.hornova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty:

Ing. Jitka Řezníčková

Profil:
Pracoviště:
Tel.: 224352542
Fax:
E-mail: jitka.reznickova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty:

Ing. Vlastimil Králík Ph.D.

Profil:

1) Biotribologie kloubních náhrad. Analýza otěrových zkoušek náhrad s cílem zvýšení životnosti   používaných náhrad. Rekonstrukce kontaktních ploch náhrad kloubů člověka (náhrada kolenního a kyčelního kloubu).

2) Vyšetřování mikromechanických vlastností biokompatibilních materiálů pomocí nanoindentace

 

 

Členství ve vědeckých společnostech:

 •     Česká společnost pro biomechaniku

 

Pracoviště:
Tel.: +420 22435 2533
Fax:
E-mail: vlastimil.kralik@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty:

Ing. Adam Kratochvíl

Profil:
Pracoviště: Laboratoř mechanických zkoušek;
Tel.:
Fax:
E-mail: adam.kratochvil@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty:

Ing. Kristýna Kubášová

Profil:
Pracoviště: Laboratoř mechanických zkoušek;
Tel.:
Fax:
E-mail: kristyna.kubasova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: