Cz En

Lidé

Prof. Ing. Svatava Konvičková CSc.

Profil:

Odborná problematika:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad, vnější a vnitřní osteosyntéza, biokeramické náhrady kyčelního a kolenního kloubu, experimentální výzkum v oblasti tuhých tkání, dentální biomechanika

Členství v komisích

 • předsedkyně oborové rady PGS studia "Biomechanika člověka", FS ČVUT
 • členka oborové rady PGS studia "Biomechanika", Univerzita Karlova
 • školitelka doktorandského studia oboru "Biomechanika člověka", FS ČVUT
 • školitelka doktorandského studia oboru "Biomechanika" na UK
 • členka státní komise pro obhajoby doktorandského studia oboru "Biomechanika člověka" na ČVUT a UK
 • členka oborové rady "Biomedicínská informatika" na 1. LF UK

Členství ve vědeckých společnostech:

 • European Society of Biomechanics - Strasburg, France
 • International Society of Biomechanics - Nedlands, Australia
 • ASME - USA - Biomedical devision
 • členka výboru České společnosti pro biomechaniku
 • členka Českého komitétu pro biomechaniku
Pracoviště: Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř experimentální biotribologie;
Tel.: +420 224 352 511
Fax: +420 233 322 482
E-mail: svatava.konvickova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

Profil:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad, počítačové modelování, aplikace metody konečných prvků, aplikace technologie Rapid Prototyping v biomedicínckém inženýrství

Pracoviště: Laboratoř vývoje individuálních náhrad; Laboratoř Rapid Prototyping;
Tel.: +420 224 352 655
Fax: +420 233 322 482
E-mail: pavel.ruzicka@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky
Matematický model dolní končetiny se zaměřením na kolenní kloub
Simulace cyklického zatěžování kolenní náhrady s důrazem na evaluaci cyklického stavu napjatosti v tibiálním platě
Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu
Rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů - Trauma I
Inovace francouzské berle
Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí
Optický 3D souřadnicový měřicí stroj
Matematický model dolní končetiny s implantovanou závěsnou onkologickou kolenní náhradou
Využití keramiky a β-titanové slitiny ve vývoj v oblasti ramenních náhrad
Revizní náhrada acetabula – výpočet MKP náhrady s augmentací.

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Profil:

Experimentální biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad - mechanické testování a výzkum biomateriálů a kompozitů. Vývoj a hodnocení implantátů. Stanovování mechanických vlastností při kombinovaných zátěžových zkouškách. Metrologie a technické vedení akreditované Laboratoře mechanických zkoušek.

Pracoviště: Laboratoř mechanických zkoušek;
Tel.: +420 224 352 653
Fax: +420 233 322 482
E-mail: radek.sedlacek@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky
Výpočtové analýzy a experimentální testy dentálních implantátů
Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře
Testování spinálních šroubů (spolehlivost ukotvení v kosti)
Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu
Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu
Strukturální výpočtová a experimentální analýza páteřních fixátorů
Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály
Rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů - Trauma I
Inovace francouzské berle
Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí

Ing. Hynek Chlup

Profil:

Biomechanika kardiovaskulárního systému. Příprava a realizace experimentů

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.: +420224352690
Fax: +420233322482
E-mail: hynek.chlup@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Mullinsův efekt při cyklickém zatěžování cévních stěn
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Axiální disperze v kardiovaskulárním systému
Simulace samobuzeného a nuceného kmitání cév a tenkostěnných elastických trubic
Interakce tepenné stěny s implantovaným stentem
Biaxiální zkušební stroj pro mechanické testování měkkých tkání a elastomerů
Laserové snímače vzdálenosti micro-epsilon optoNCDT 2200-50/100
Snímače pro měření tlaku kapalin
Konstitutivní modelování krevních cév

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.

Profil:
Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů; Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420 224 352 518
Fax: +420 233 322 482
E-mail: matej.daniel@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Konečněprvková analýza rostoucích náhrad stehenní kosti
Kvantitativní anatomie svalově-kosterního systému - model specifický pro daného pacienta
Vývoj nových dentálních implantátů
Využití keramiky a β-titanové slitiny ve vývoj v oblasti ramenních náhrad

Ing. Tomáš Goldmann PhD

Profil:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad včetně náhrad dentálních, strukturální analýza metodou konečných prvků, experimentální výzkum v oblasti tuhých tkání, dentální biomechanika.

Pracoviště: Laboratoř forenzní biomechaniky; Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.:
Fax:
E-mail: tomas.goldmann@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výpočtové analýzy a experimentální testy dentálních implantátů
Pohyb trupu člověka v průběhu hipoterapie

doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.

Profil:

Lukáš Horný se zabývá biomechanikou srdečněcévního systému; zejména aplikacemi metod mechaniky kontinua k popisu odezvy cév na mechanické zatížení a souvislosti této odezvy s jejich vnitřní strukturou a jejím uspořádáním. 

V poslední době se pozornost sosutředí na:
(1) Vliv stárnutí (agingu) na biomechaniku a patobiomechaniku elastických tepen

(2) Biomechanickou interakci na rozhraních tepenná stěna-stent a aterosklerotická léze-stent
(3) Mechanické vlastnosti bioarteficiální chlopně
připravené metodami tkáňového inženýrství
(4) Vliv posmrtných změn a ex vivo skladování na mechanické vlastnosti tkání
(5) Kompozitní materiály s polymerní matricí
(6) Mechanické vlastnosti materiálů připravených elektrostatickým zvlákňováním (electrospinning, kolagen)

Homepage http://users.fs.cvut.cz/~hornyluk/home
Více najdete na stránce Laboratoře kardiovaskulární mechaniky
nebo na Google Scholar http://scholar.google.com/citations?user=ZlkwbQ4AAAAJ&hl=cs
ResearchGate http://www.researchgate.net/profile/Lukas_Horny/

Lukáš Horný je spoluřešitel projektu aplikovaného výzkumu TA04010330 "Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů" podpořeného TAČR (2014-2017).

Lukáš Horný se podílí na výuce předmětů Biomechanika I a II a Projekt II a III v magisterském studiu.   Vedoucí obhájených DP 4x  Vedoucí obhájených BP 2x  Specialista obhájených DP 3x

Lukáš Horný vede volitelný předmět Patobiomechanika srdečněcévního systému

Aktuálně vedení studenti:
Bc. Hana Podolníková, Bc. Ján Kužma
Ing. Eva Gultová, Ing. Jan Veselý a Ing. Tereza Voňavková (Ph.D. program - školitel specialista), Mgr. Marek Netušil (MFF UK, Ph.D.)

15x oponent pro články v zahraničních impaktovaných časopisech
1x oponent doktorské diseratční práce

Link na disertační práci How ageing is reflected in longitudinal pretension in abdominal aorta.

Mechanika kontinua (nejen) pro patobiomechaniku

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.: mobil +420 608 704 805 pevná +420 224 359 741
Fax:
E-mail: lukas.horny@fs.cvut.cz
Osobní stránky: Homepage
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Mullinsův efekt při cyklickém zatěžování cévních stěn
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Simulace samobuzeného a nuceného kmitání cév a tenkostěnných elastických trubic
Interakce tepenné stěny s implantovaným stentem
Biaxiální zkušební stroj pro mechanické testování měkkých tkání a elastomerů
Projevy stárnutí a degradace v elsatických cévách - Aging
Konstitutivní modelování krevních cév
TA04010330 NANOKOLAGEN

Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D

Profil:
Pracoviště: Laboratoř nanoindentačních zkoušek;
Tel.: +420 224 352 649, +420 602 261 493
Fax: +420 233 322 482
E-mail: jaroslav.lukes@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí

Doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.

Profil:
Pracoviště:
Tel.:
Fax:
E-mail: miroslav.sochor@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály

Ing. Tomáš Suchý , Ph.D.

Profil:

Vzdělání:

2003–2010: ČVUT v Praze, postgraduální studium (Biomechanika), Optimalizace biokompatibility vláknových kompozitů pomocí CaP aditiv a její hodnocení
1997–2003: ČVUT v Praze, magisterské studium (Biomedicínské a rehabilitační inženýrství), Mechanické vlastnosti kompozitu uhlík-uhlík

Odborná problematika:

Studium moderních částicových, vláknových a hybridních kompozitů a kompozitních struktur pro aplikace v kostní chirurgii.
Optimalizace procesů přípravy, vztahů mezi strukturou a biokompatibilitou (osteointegrace, biotolerance, mech. vlastnosti) studovaných materiálů.

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká společnost pro biomechaniku
 • Česká společnost kompozitních a uhlíkových materiálů
Pracoviště:
Tel.: +420 224 352 542
Fax: +420 224 352 542, +420 233 322 482
E-mail: tomas.suchy@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Biologicky inspirované nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně
Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály

Ing. Petr Tichý Ph.D.

Profil:

Biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad, strukturální analýza metodou konečných prvků, experimentální výzkum v oblasti biologických tkání.

Pracoviště: Laboratoř forenzní biomechaniky; Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420224352527
Fax: +420233322482
E-mail: petr.tichy@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře
Vývoj totální náhrady meziobratlového disku
Vývoj a strukturální analýza náhrady obratlového těla
Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály
Stanovení pohyblivosti bederní páteře pomocí SKIAGRAFIE

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Profil:
 • Diagnostika pohybového systému 
 • Simulace pohybu člověka a zatížení svalově kosterního systému
 • Dimenzování implantátů a kostních náhrad, vývoj pomůcek pro traumatologii a ortopedii
 • Řízení a optimalizace pohybu člověka
 • Svalová dynamika
 • Experimentální biomechanika a biomechanika měkkých tkání
 • 3D kinematická analýza pohybu
 • Forenzní biomechanika
Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů; Laboratoř forenzní biomechaniky;
Tel.: +420 224 352 750
Fax: +420 233 322 482
E-mail: miloslav.vilimek@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím osteosyntetických materiálů - Trauma I
Stanovení pohyblivosti bederní páteře pomocí SKIAGRAFIE
Charakteristika bércové protézy v cyklistice
Pohyb trupu člověka v průběhu hipoterapie
Matematický model dolní končetiny s implantovanou závěsnou onkologickou kolenní náhradou

Ing. Jana Vondrová

Profil:

Experimentální výzkum biomateriálů; biomechanika kostní tkáně, spolupráce s lékaři 1.LF UK v Praze na testování osteoporotických kostí. Správce Nadačního fondu pro biomechaniku člověka; manažer kvality a interní auditor akreditované Laboratoře mechanických zkoušek

Pracoviště: Laboratoř mechanických zkoušek;
Tel.: +420 224 352 655
Fax: +420 233 322 482
E-mail: jana.vondrova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí

Ing. Lukáš Zach Ph.D.

Profil:

Odborná problematika:

Biomechanika kloubů člověka a jejich totálních, částečných a tumotových náhrad, statické a dynamické napěťové analýzy metodou konečných prvků.

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká společnost pro biomechaniku
Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420 224 352 542
Fax: +420 233 322 482
E-mail: lukas.zach@fs.cvut.cz
Osobní stránky: http://fsh.fsid.cvut.cz/~zachluka/cv/cven.htm
Projekty: Matematický model dolní končetiny se zaměřením na kolenní kloub
Konečněprvková analýza rostoucích náhrad stehenní kosti
Vývoj nových dentálních implantátů
Matematický model dolní končetiny s implantovanou závěsnou onkologickou kolenní náhradou
Využití keramiky a β-titanové slitiny ve vývoj v oblasti ramenních náhrad
Revizní náhrada acetabula – výpočet MKP náhrady s augmentací.

Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.

Profil:
Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.:
Fax:
E-mail: rudolf.zitny@fs.cvut.cz
Osobní stránky: http://www.fsid.cvut.cz/~zitnyrud/
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Mullinsův efekt při cyklickém zatěžování cévních stěn
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Axiální disperze v kardiovaskulárním systému
Simulace samobuzeného a nuceného kmitání cév a tenkostěnných elastických trubic
Interakce tepenné stěny s implantovaným stentem
Konstitutivní modelování krevních cév

Ing. Renata Eichlerová

Profil:

Výzkum materiálů pro dentální a orofaciální medicínu. Experimentální meření mechanických vlastností dentálních výplňových kompozitních materiálů na systémech MTS miniBionix, Hysitron Triboindenter a kontaktní ultrazvukovou metodou. Analýza napětí v dentálních kavitách metodu konečných prvků s cílem zvýšit životnost výplní.

Pracoviště: Laboratoř aplikovaných výpočtů;
Tel.: +420224352527
Fax:
E-mail: renata.eichlerova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky
Vývoj a inovace ortézy kolenního kloubu
Inovace francouzské berle

Ing. Josef Šepitka

Profil:

Vyšetřování mikromechanických vlastností tkání pomocí nanoindentace a numerické analýzy

Pracoviště: Laboratoř nanoindentačních zkoušek;
Tel.: +420 224 352 649
Fax: +420 233 322 482
E-mail: josef.sepitka@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Mechanické vlastnosti osteoporotických kostí

Ing. Jan Veselý

Profil:

Biomechanika srdečně cévního systému - provázání vnitřní struktury cévní stěny s makroskopickou mechanickou odezvou.

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.: +420224352690
Fax:
E-mail: jan.vesely1@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Interakce tepenné stěny s implantovaným stentem
Konstitutivní modelování krevních cév

Ing. Jakub Kronek Ph.D.

Profil:

1) Biomechanika cévního systému - vliv geometrických a materiálových nehomogenit na mechanické chování cév. To znamená, jaký vliv má to, že cévní systém není homogenní, izotropní, lineárně elastická, rovná trubka. Problém vlivu zvýšených hodnot napětí v okolí cévních větvení a odstupů na rozvoj aterosklerózy.

2) Biotribologie kloubních náhrad. Provádění a vyhodnocování otěrových zkoušek náhrad velkých i malých kloubů.

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky; Laboratoř experimentální biotribologie;
Tel.: +420224352690
Fax: +420 233 322 482
E-mail: jakub.kronek@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
Vliv vnitřní stavby cévní stěny na její fyzikální vlastnosti
Vliv tvarových nehomogenit na mehanické chování cév - větvení
Změna v hodnotě korozivního potenciálu jako ukazatel selhání náhrady
Biotribologie kloubních náhrad
Otěr náhrady kloubu palce
Konstitutivní modelování krevních cév

Ing. Jana Hornová

Profil:

Biomechanika kyčelního kloubu, kontaktní tlaky v kyčelním kloubu, segmentace CT a MR snímků.

Pracoviště:
Tel.: +420224352542
Fax:
E-mail: jana.hornova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty:

Ing. Tereza Voňavková

Profil:

Konstitutivní modelování perivaskulárního tukové tkáně.

Pracoviště: Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky;
Tel.: +420 224 352 690
Fax:
E-mail: tereza.vonavkova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: Konstitutivní modelování krevních cév

Ing. Jitka Řezníčková

Profil:
Pracoviště:
Tel.: 224352542
Fax:
E-mail: jitka.reznickova@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty:

Ing. Vlastimil Králík Ph.D.

Profil:

1) Biotribologie kloubních náhrad. Analýza otěrových zkoušek náhrad s cílem zvýšení životnosti   používaných náhrad. Rekonstrukce kontaktních ploch náhrad kloubů člověka (náhrada kolenního a kyčelního kloubu).

2) Vyšetřování mikromechanických vlastností biokompatibilních materiálů pomocí nanoindentace

 

 

Členství ve vědeckých společnostech:

 •     Česká společnost pro biomechaniku

 

Pracoviště:
Tel.: +420 22435 2533
Fax:
E-mail: vlastimil.kralik@fs.cvut.cz
Osobní stránky:
Projekty: