Cz En

Pracoviště

Laboratoř Rapid Prototyping

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

Vedoucí:

Pracovníci:

Popis:

Technologie Fused Deposition Modeling

Technologie Rapid Prototyping a 3D tisku, mezi které Fused Deposition Modeling patří, umožňují na základě počítačových dat vyrobit fyzický model v krátkém čase v porovnání s klasickými technologiemi. Zdrojem pro počítačový model mohou být CAD systémy, 3D scannery, vědecká a technická data nebo data z medicínských zobrazovacích systémů. Model je vytvářen vrstvu po vrstvě, tím je možné snadno zhotovit téměř libovolně složitou geometrii. Nevýhodou RP technologií je omezený výběr modelovacích materiálů.

Laboratoř biomechaniky na FS ČVUT v Praze je vybavena RP technologií Fused Deposition Modeling (FDM), kterou vyvíjí a dodává firma Stratasys, USA. Jedná se o zařízení Prodigy Plus (obr. 1) doplněné programem Insight pro generování řídícího kódu.

 

Stratasys Prodigy Plus

Obr. 1: Stratasys Prodigy Plus

 

Materiál používaný v instalovaném zařízení Prodigy Plus je plast akrylonitril-butadien-styren (ABS). Tento materiál díky svým vlastnostem (pevnost v tahu 22 MPa, modul pružnosti v tahu 1,627 GPa, tepelná odolnost 96°C) umožňuje využívat modely jako funkční prototypy, modely pro výrobu forem i pro přímou výrobu několika kusových sérií, tzv. Direct Digital Manufacturing. Modely z ABS je možné dále obrábět, lepit, povrchově upravovat i vakuově pokovovat. Jako podpůrný materiál je používán materiál označovaný firmou Stratasys jako WaterWorks. Jedná se o materiál rozpustný ve slabě zásadité lázni. Podpůrné struktury je tak možné po ukončení procesu výroby jednoduše odstranit i z těžko přístupných míst modelu.

Princip výroby modelu technologií FDM je následující. Jak modelovací, tak podpůrný materiál (ABS a WaterWorks soluble) ve formě vlákna je přiváděn do vytlačovacích trysek, zahřátých na teplotu 280°C a je nanášen po vrstvách 0,178 mm, 0,254 mm nebo 0,330 mm. Na stroji Prodigy Plus je možné vyrábět modely do velikosti (203 x 203 x 305) mm. Modely přesahující tyto maximální rozměry je možné vyrábět po částech.

Technologie FDM je v rámci laboratoře využívána při řešení výzkumných úkolů v oblasti biomedicínckého inženýrství, avšak je univerzálně použitelná. Laboratoř biomechaniky nabízí spolupráci při zhotovení prototypových modelů.

 

Příklad využití RP technologie při návrhu femorální komponenty kolenního kloubu

Jako příklad uvedeme postup vyhotovení modelu femorální komponenty, která je jednou z částí totální náhrady kolenního kloubu. Nejdříve konstruktér vytvoří CAD model femorální komponenty náhrady kloubu například v CAD systému Unigraphics (obr. 2). Model je parametrický, proto je možné geometrii komponenty měnit a tak přizpůsobit model novým požadavkům.

 

CAD model femorální komponenty totální náhrady kolenního kloubu

Obr. 2: CAD model femorální komponenty totální náhrady kolenního kloubu

 

 Pro další zpracování je CAD model exportován ve formě STL dat. Formát STL je standardním formátem, se kterým RP technologie pracují a do kterého umí počítačový model převést většina CAD systémů. Povrch tělesa je při popisu geometrie STL formátem reprezentován trojúhelníkovou sítí. Příprava výroby modelu probíhá s pomocí programu Insight, který je dodáván firmou Stratasys společně se strojem Prodigy Plus. V programu Insight se STL model dané součásti řeže na vrstvy rovnoběžné s rovinou. Poté se generují podpory a dráhy vytlačovacích trysek. Do všech kroků může zasahovat uživatel, kontrolovat a upravovat řezy modelem, kontrolovat, upravovat nebo přímo vytvářet podpory, u drah vytlačovacích trysek volit tloušťku čáry a způsob vyplňování ploch (obr. 3).

 

Příprava modelu v programu Insight

Obr. 3: Příprava modelu v programu Insight

 

Výsledkem práce s programem Insight je soubor s řídícím kódem pro stroj Prodigy Plus (SML data). Prodigy Plus podle řídícího kódu vyrobí plastový model součástky bez nutnosti zásahů obsluhy (obr. 4).

 

Prototypový model femorální komponenty totální náhrady kolenního kloubu

Obr. 4: Prototypový model femorální komponenty totální náhrady kolenního kloubu

 

Tímto postupem zhotovený upravený model femorální komponenty se uplatnil při výrobě keramické femorální komponenty totální náhrady kolenního kloubu (obr. 5). Prototypový model z ABS byl zaformován do silikonové pryže. Vzniklá dutina pak posloužila jako forma pro výrobu keramických polotovarů metodou izostatického lisování za studena.

 

Keramická femorální komponenta totální náhrady kolenního kloubu

Obr. 5: Keramická femorální komponenta totální náhrady kolenního kloubu

 

Přínos RP technologií v medicíně a biomedicínckém inženýrství

RP technologie se začleňují do procesu vývoje implantátů, např. kloubních náhrad, protetických pomůcek, dlah a výztuh, ale i technického vybavení lékařů. Návaznost RP technologií na počítačové modelování a rychlost zhotovení prototypu dovoluje konstruovat individuální náhrady. Některé technologie jsou použitelné i pro zhotovení funkčních prototypů (Fused Deposition Modeling) a vyvíjejí se i metody vhodné pro přímou výrobu individuálních implantátů.

Další oblastí, ve které se RP technologie využívají, je plánování operací. V současnosti jsou již běžně dostupná medicínská zobrazovací zařízení, která dovolují analyzovat situaci uvnitř těla pacienta neinvazivně. Jsou to počítačem podporovaná tomografie a mikrotomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (MRI) nebo ultrazvuk. Každá z těchto metod má své přednosti i omezení. Lékař pro své rozhodování již nemusí dostat podklady pouze ve formě sady dvourozměrných řezů (v případě CT a MRI). Moderní programové prostředky umožňují data získaná ze zobrazovacích zařízení matematicky analyzovat a sestavit prostorový model objektů, které lékaře zajímají. Tento proces se nazývá 3D rekonstrukcí, protože z plošných řezů reálného prostorového objektu se rekonstruuje virtuální prostorový model. S vytvořeným 3D modelem je možné na obrazovce otáčet nebo jím procházet i v rovinách jiných než byly plošné řezy. Samozřejmostí je i barevné odlišení různých struktur. Od zrekonstruovaného počítačového prostorového modelu je pouze krok k modelu vhodnému pro zpracování některou RP technologií. Potom má lékař k dispozici prostorový model situace v těle pacienta. Prototypový model usnadní plánování operace i komunikaci mezi členy operačního týmu. Existují materiály, které lze sterilizovat ultrafialovým zářením a využít v průběhu operace. Prototypové modely mohou nalézt uplatnění jako názorná pomůcka ve výuce, při demonstracích na odborných seminářích nebo při seznámení pacienta s plánovaným chirurgickým zásahem. Zajímavé je použití prototypových modelů k prostorové vizualizaci chromozómů, molekul nebo trámčiny kostní tkáně, samozřejmě v patřičném zvětšení.

 

Další příklady modelů

 

Jeden řez ze sekvence CT snímků lidského krčního obratle Prostorový počítačový model lidského obratle získaný 3D rekonstrukcí z CT snímků Plastový model, kopie krčního obratle
Obr. 6: Jeden řez ze sekvence CT snímků lidského krčního obratle Obr. 7: Prostorový počítačový model lidského obratle získaný 3D rekonstrukcí z CT snímků Obr. 8: Plastový model, kopie krčního obratle
CAD model (Unigraphics NX) součásti experimentálního zařízení pro měření akustického pole uvnitř ústní dutiny, nosohltanu a hrtanu Plastový model ústní dutiny, nosohltanu a hrtanu Designérská studie rukojeti francouzské berle
Obr. 9: CAD model (Unigraphics NX) součásti experimentálního zařízení pro měření akustického pole uvnitř ústní dutiny, nosohltanu a hrtanu, model dutiny vytvořen 3D rekonstrukcí z dat pořízených magnetickou rezonancí a doplněn dalšími konstrukčními prvky Obr. 10: Plastový model ústní dutiny, nosohltanu a hrtanu vyrobený pro experimentální analýzu pole akustického tlaku Obr. 11: Designérská studie rukojeti francouzské berle, model v měřítku 1:1 sestavený ze tří dílů
Model lebky Model lebky RP modely tibie a tibiální komponenty náhrady kolenního kloubu
Obr. 12: Model lebky jako další příklad anatomického modelu vyrobeného podle obrazových dat z počítačového tomografu Obr. 13: Model lebky pacienta s rozsáhlou resekcí lebečních kostí postižených nádorem a model navrženého implantátu, vlevo finální implantát vyrobený z chirurgického polyetylenu (UHMWPE) Obr. 14: RP modely tibie a tibiální komponenty náhrady kolenního kloubu použité pro verifikaci návrhu individuální náhrady chybějící části tibie (kovová část)
Návrh individuálních implantátů dolní čelisti Návrh individuálních implantátu dolní čelisti
Obr. 15 a 16: Dva případy návrhu individuálních implantátů dolní čelisti, bíle modely kostí a červeně nebo z kovu navrhovaný implantát
Model konceptu nákladního vozu Modely odlitku těhlice přední nápravy formulového vozu Zařízení pro polohování kalibrační desky
Obr. 17: Model konceptu nákladního vozu určený pro měření aerodynamických vlastností v aerodynamickém tunelu Obr. 18: Modely odlitku těhlice přední nápravy formulového vozu určené pro přípravu formy zaformováním do písku Obr. 19: Zařízení pro polohování kalibrační desky pro nastavení kamer 3D korelační optické aparatury, vyrobené přímo procesem FDM (materiál ABS šedé barvy)
Prototyp telemarkového lyžařského vázání Gottmark
Obr. 20: Prototyp telemarkového lyžařského vázání Gottmark

 

Stratasys Prodigy Plus – technické údaje

Modelovací materiál: ABS

Podpůrný materiál: WaterWorks soluble

Velikost komory: 203 x 203 x 305 mm

Tloušťka vrstvy: 0,178 mm; 0,245 mm; 0,330 mm

Formát vstupních dat: STL, Parasolid, Unigraphics PRT, STEP, IGES, DXF, ...

Spolupráce:

Medin, a.s.; Medin Orthopaedics, a.s.; Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o.ProSpon, spol. s.r.o.; Erilens, s.r.o.; Pal International, a. s.; Gottmark

Projekty v realizaci