Cz En

Kardiovaskulární systém a jeho náhrady

Výzkum tkání, orgánových struktur a biomateriálů

Mullinsův efekt při cyklickém zatěžování cévních stěn

Popis projektu:Idelaizovaný Mullinsův efekt - primární odezva pro nově dosažený deformační stav (červeně) vs. snížené napětí při odlehčování/znovuzatěžování

Skutečný záznam průběhu Mullinsova efektu při jednoosém tahu vzorku břišní aorty (odlehčování a znovuzatěžování se rozcházejí)

Stěny krevních cév (a obecně všech měkkých tkání) vykazují snížení hodnoty napětí při odlehčování v porovnání s hodnotou napětí dosaženou při jejich zatěžování. Následné zatěžování je závislé na předchozí maximální dosažené hodnotě deformace. Toto měknutí (stress softening) bylo pojmenováno jako Mullinsův efekt podle Leonarda Mullinse, který se zabýval studiem obdobného jevu u polymerů v polovině 20. století. Popis jevu lze založit čistě fenomenologicky. Žádoucí ovšem je najít popis založený na konkrétních představách o průběhu deformace na úrovni vnitřní struktury cévní stěny. To lze označit za hlavní cíl tohoto projektu.

doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.Ing. Hynek Chlup Ph.D.

Řešitelé:

Ústav soudního lékařství 3. lékařské fakulty UK a FN KVÚstav termomechaniky AV ČR, vvi 

Spolupráce:

Literatura: