Cz En

Muskuloskeletární systém a jeho náhrady

Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře

Popis projektu:Příprava vzorku bederní páteře

Fixace vzorku bederní páteře

MTS testovací systém

Nestabilita v oblasti bederní páteře je častým problémem v klinické praxi. Degenerativní změny meziobratlového disku jsou často doprovázeny dalšími nežádoucími jevy jako jsou výrůstky na okrajích meziobratlových těl a remodelací meziobratlových kloubů. Stupeň poškození meziobratlového disku, rozsah vzniku oseofitů  a přetvoření meziobratlových kloubů tvoří skupinu tzv. degenarativních onemocnění páteře. Existují dva způsoby obnovení funkce poškozeného disku: fúze, implantace umělé náhrady meziobratlového disku. Nevýhodou fúze je omezení pohyblivosti meziobratlových těl vůči sobě a zvýšení přetížení okolních meziobratlových etáží. Prozatím žádná náhrada meziobratlového disku nesplňuje funkci disku fyziologického (neabsorbuje rázy a nemá ohybovou a torzní tuhost). Proto se vědci zabývají vývojem nové umělé náhrady meziobratlového disku, která by tyto požadavky splňovala. Experimentálním měřením lze získat vstupní data právě pro vývoj nového typu umělé náhrady meziobratlového disku vyvíjené v Laboratoři biomechaniky člověka. Cílem této studie je experimentální měření pohyblivosti a tuhosti bederní páteře.  Pro ověření navržené metodiky byl použit kadaverický vzorek prasečí páteře složený ze tří obratlových těl a dvou meziobratlových plotének. Vzorek byl implantován fixací a následně upnut do testovacího stroje  MTS 858. 2 Mini bionix, který je vybaven speciálním páteřním fixátorem s 8 stupni volnosti (3 posuvy, 5 rotací). Vzorek páteře byl zatížen ohybovým momentem 1,5 Nm ve flexi, extenzi, latero flexi a axiální rotaci. Zatížení bylo statické bez přídavných silových účinků. Experimentální měření hraje důležitou roli v biomechanickém výzkumu.

doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.Ing. Petr Tichý Ph.D.

Řešitelé:

FN Plzeň, MUDr. David Bludovský

Spolupráce:

Literatura: