Cz En

Medicínské a zdravotní aplikace

Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství

Popis projektu:

Cílem tohoto projektu je příprava kompozitních materiálů transparentních vůči rentgenovému záření a vysoce odolných proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství. Tyto materiály jsou složeny z uhlíkových, aramidových nebo skelných tkanin a polydimetylsiloxanové či polyfenylen sulfidové matrice. Požadované mechanické vlastnosti a rozměrová stabilita jsou optimalizovány volbou skladby kompozitu. Jsou určovány únavové vlastnosti, tuhostní a pevnostní charakteristiky, a odolnost proti otěru. Dále je ověřován vliv opakované sterilizace na změny mechanických vlastností, změny v rozměrové stálosti a strukturní intergritě, a na hydrolytický rozklad. Na kompozitních materiálech i na jejich jednotlivých složkách je ověřována transparentnost vůči rentgenovému záření. Je testována použitelnost běžných výrobních procesů a jejich vliv na chování kompozitních materiálů, jmenovitě na únavové vlastnosti a strukturní integritu. Vliv celých kompozitů i jednotlivých složek na cytotoxicitu je studován metodami in vitro.

Ing. Petr Tichý Ph.D.doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.doc. Ing. Tomáš Suchý , Ph.D.

Řešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, v.v.i., Letov letecká výroba, s.r.o., Medin, a.s.

Spolupráce:

Literatura: