Cz En

Studium

Seznam studijních programů

Tutor: Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Biomechanika a lékařské přístroje (BLP)

Magisterský studijní program

Studium je zaměřené jednak na přípravu teoreticky fundovaných odborníků pro oblast biomechaniky člověka (svalově kosterní a srdečně cévní systém), jednak na přípravu konstruktérů lékařských přístrojů, náhrad orgánů, rehabilitačních pomůcek a zařízení pro sociální pediatrii. Dále pak na výchovu specialistů, zajišťujících provoz přístrojů v medicínských zařízeních a garantujících jejich technické a bezpečnostní parametry a provádějících analýzu měření. Absolventi budou schopni obecně se orientovat v medicínské problematice a efektivně komunikovat s lékařem při řešení společných problémů mimo jiné i proto, že budou prakticky seznámeni s problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracovišť nemocnic.

Tutoři: Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.; Doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.

Aplikovaná mechanika pro bakaláře (AMEB)

Bakalářský studijní program

Absolventi získají širší znalosti z mechaniky tuhých a poddajných těles a vybraných partií matematiky, osvojí si znalosti z mechaniky tekutin a termomechaniky. Ovládají metody a prostředky technického experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí. Získávají poznatky v aplikaci standardních výpočtových softwarů, především na bázi metody konečných prvků. Náplň oborového studia poskytuje absolventům značnou flexibilitu uplatnění založenou na prohlubování znalostí v pilířových předmětech studia strojní fakulty. Absolventi se uplatní při výpočtářských i experimentálních pracích ve všech strojírenských oborech a to ve výrobě i výzkumu.

Jejich zaměření jim rovněž umožní další studium v navazujícím oboru Inženýrská mechanika a mechatronika a v interdisciplinárních oborech jako biomechanika, biomedicínské a rehabilitační inženýrství a matematické modelování.

Biomechanika

Doktorský studijní program

Biomechanika se zabývá mechanickými vlastnostmi a funkcemi a problémy jako jsou statika, kinetiky, dynamika, bioreologie, bioviskoelasticita, biotolerance a poškozování živých systémů a jejich náhrad na základě obecných metod mechaniky kontinua. Jedná se tedy o analýzu a syntézu mechanického pohybu odezvy živých systémů z hlediska různých vnitřních a vnějších účinků s uvážením fyziologických a patologických jevů živých organizmů, vrozených i získaných vad, úrazů apod. Biomechanika přispívá rovněž k rozvoji přístrojové techniky, neinvazní diagnostiky a léčebných metod.

Jsou to zejména následující témata: biomateriály a jejich biotoleranční vlastnosti, konstitutivní rovnice vaziva a chrupavek včetně biotribologie, bioviskoelasticita, tenzor napětí a konečných deformací, tkáň měkká a pevná, biomechanika kostní tkáně a její remodelace, mechanika poranění kostní tkáně a napravení zlomenin, konstrukce ortopedických implantátů a materiálů, biomechanika velkých lidských synoviálních kloubů a jejich náhrad včetně patologických situací, hydrodynamické vlastnosti synoviální tekutiny, mechanika hladkého a kosterního svalu, únava svalu, mechanika svalově kosterního systému, řízení pohybů, biomechanika lidské páteře. Další témata se týkají kardiomechaniky (mechanika srdečních chlopní, pasivní a aktivní vlastnosti myokardu) a vaskulární biomechaniky (konstitutivní rovnice cévní stěny, dynamická odezva cévní trubice a perivaskulární tkáně), hemodynamika, zejména krevní tok v bifurkacích a stenozách, mechanika a optimalizace cévních protéz, bioprotetických chlopní. Biomechanika perikardu a koronárních řečiště. Biomechanika erytrocytů, leukocytů, viskoelastické vlastnosti krevní plazmy. Tokové vlastnosti lymfy. Dentální mechanika a ortodoncie, biomechanika sluchu. Biomechanika úrazů a to zejména mozku, páteře, hrudního koše, pánve. Problémy biolokomoce, ergometrie a biomechaniky v rehabilitaci. Součástí biomechaniky je tkáňové inženýrství, které se zabývá poznáním funkčních vztahů normální zdraví i patologické struktury lidské tkáně, za účelem vývoje biologických náhrad. Tyto náhrady slouží pro obnovení, uchování nebo ke zlepšení fyziologické funkce tkáně včetně vývoje inteligentních biomateriálů. Experimentální biomechanika měkkých a pevných tkání.