Cz En

Pracoviště

Laboratoř vývoje individuálních náhrad

Prof. Ing. Svatava Konvičková CSc.

Vedoucí:

Pracovníci:

Prof. Ing. Svatava Konvičková CSc., Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

Popis:

Cílem rekonstrukce skeletálních defektů pomocí individuálních implantátů je způsob dosažení plnohodnotné funkce a dokonale přirozeného vzhledu pro pacienta. Snahou je nahradit ztracené anatomické struktury, obnovit narušenou funkci a v případě estetické chirurgie zlepšit vzhled pacienta. V současné době se světový trend výroby umělých náhrad přiklání k individualizaci umělých náhrad pro daného pacienta namísto unifikovaných velikostí a tvarů. Oblast uplatnění takovéhoto přístupu lze najít v řadě medicínských oborů: neurochirurgii, čelistní chirurgii, ortopedii, ale i estetickou chirurgii. Dalšími možnými obory, ve kterých lze úspěšně využít tuto metodiku jsou: archeologie (rekonstrukce kosterních ostatků – tvorba modelů), kriminalistika (rekonstrukce kosterních ostatků – modely zranění), medicína (tvorba geometrických modelů, plastových fantomových modelů pro přípravu chirurgických zákroků) atd.

Při řešení řady klinických případů se nám podařilo vytvořit rychlou, přesnou a efektivní metodu pro návrh a výrobu individuálních náhrad skeletu za použití vhodných, běžně používaných biomateriálů, kterými lze nahradit defektní místo. Touto metodou se nám podařilo uskutečnit několik klinických studií ukazujících zhotovení těchto individuálních implantátů spolu s pooperační RTG verifikací.

Pro úspěšný návrh a výrobu individuálních náhrad je zcela nepostradatelná úzká spolupráce mezi lékaři, výrobcem a pacientem. Tato spolupráce především závisí na pečlivém vyšetření pacienta, kvalitním diagnostickým zobrazením defektu, správné indikaci i volbě léčby a dokonalém operačním i protetickém ošetření. Velmi úzká spolupráce mezi lékařem, technikem, výrobcem a v neposlední řadě pacientem je důležitá nejen během vlastního ošetření, ale i při následné rekonvalescenci a rehabilitaci pacienta. Naše pracoviště úspěšně a dlouhodobě spolupracuje při vývoji a výrobě individuálních náhrad s tuzemskými výrobci zdravotnických prostředků fi ELLA CS s.r.o. a DUO CZ s.r.o. které splňují veškeré legislativní požadavky platné pro výrobce v ČR a EU (ISO 13485).

Pro výrobu individuálních náhrad jsou s ohledem na zdravotní a technologické požadavky dostupné materiály kovové (titan Ti6Al4V ELI, chirurgická ocel) a plastové (PEEK, UHWMPE). V následujícím textu jsou uvedeny některé typické klinické aplikace návrhu a výroby individuálních náhrad.

  1. Maxillofaciální chirurgie

    V této oblasti lze individuální náhrady využít pro rekonstrukci tvarově složitých, rozsáhlých a případně silově namáhaných defektů kostních tkání. Náhrady najdou uplatnění zejména pro náhrady defektů vznik v důsledku onkologické léčby, rozsáhlých poúrazových stavů, atd. Výhodou je možnost navrhnout náhradu tak, aby nejen tvarově odpovídala původnímu stavu, ale aby mohla bezprostředně následovat vhodná protetická léčba.

  2. Neurochirurgie

    Individuální náhrady lze využít např. při kranioplastikách, kde je třeba nahradit rozsáhlé kostní defekty, které by bylo obtížné řešit konvenčními materiály (PMMA, Medpor). Hlavní výhodou oproti konvenčním náhradám je precizní tvar náhrady, vyšší odolnost proti namáhání náhrady a nižší hmotnost (zejména pro rozsáhlé defekty).

  3. Ortopedie

    Individuální náhrady se používají v tomto oboru jen okrajově a to primárně společně s konvenčními náhradami při řešení rozsáhlých defektů, které by bylo obtížné nahradit pouze s těmito náhradami např. kloubů. Výhodou je možnost adaptovat tvar individuální náhrady tak, aby mohla doplňovat stávající konveční náhrady. Individuální náhrady mohou zlepšit přenos silových účinků do kostních tkání a tím snižovat riziko selhání konvenčních náhrad.

Videa:

 

Publikace:

Spolupráce:

DUO CZ, s.r.o.; ELLA-CS, s.r.o.

Stomatologická klinika 1LF UK a VFN (MUDr. Radek Jirman; Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.); Ortopedická klinika 1LF UK a FN Motol (Doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.); Neurochirurgická klinika 1LF UK, IPVZ a ÚVN Střešovice (Doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas); Neurochirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a.s. (MUDr. Pavel Buchvald)

Projekty v realizaci